Retro bus Škoda RTO, by Dopravny podnik Bratislava

Retro bus Škoda RTO, by Dopravny podnik Bratislava

Retro bus Škoda RTO, by Dopravny podnik Bratislava